WinComerce nhà bán lẻ của năm

EVN kiểm điểm, truy trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu điện

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu yêu cầu các đơn vị thành viên, các ban EVN kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các vấn đề trong điều tiết, cung ứng điện.