Ông Trần Kinh Doanh thôi điều hành Bách Hóa Xanh

Chuỗi BHX sẽ có sự thay đổi về nhân sự chủ chốt khi ông Nguyễn Đức Tài sẽ thay thế ông Trần Kinh Doanh điều hành doanh nghiệp trong thời gian tới.