400 tỉ đồng Formosa bồi thường làm dự án, gia hạn thêm đến hết năm 2024

Sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, tỉnh Hà Tĩnh được phân bổ 400 tỉ đồng để thực hiện 4 dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.