WinComerce nhà bán lẻ của năm

Chuyển Trung tâm Điều độ điện quốc gia từ EVN về Bộ Công Thương, xin cơ chế tài chính đặc biệt

Bộ Công Thương đề xuất xin cơ chế tài chính đặc biệt đối với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) nhằm ổn định nhân sự kỹ thuật cao cấp, giúp đảm bảo vận hành an toàn hệ thống.