Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Các tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong một số trường hợp như thực hiện giao dịch không thường xuyên có tổng giá trị giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày.