30 bài học "quý hơn vàng ròng" của người Do Thái: Lúc nào cũng vô công rỗi nghề thì người ta sẽ làm những việc long trời lở đất!

Người Do Thái còn đúc kết: "Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chả ai than thở thiếu trí khôn cả!"