Quy tắc 4-4-4 để không hối hận tuổi 30

Tôi tự hoạch định bản thân theo quy tắc 4-4-4, đó là bốn năm đại học, bốn năm sau khi ra trường, và bốn năm đến 30 tuổi. Khi mà bạn còn xách tập vở đến trường, con đường đi nó...