7 đặc điểm này cho thấy một người đã đạt đến mức độ thông thái cao: Bạn có bao nhiêu?

Thông minh có thể học hỏi và tích lũy dần theo thời gian, còn thông thái yêu cầu cả sự thấu tỏ sâu sắc, không phải ai cũng có cơ hội giác ngộ.