Một quỹ của VinaCapital gửi hàng trăm tỷ đồng tại HD Saison, Home Credit và FE Credit

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth của VinaCapital đang gửi gần 360 tỷ đồng tại các công ty tài chính HD Saison, Home Credit và FE Credit dưới dạng chứng chỉ tiền gửi và hơn 90 tỷ đồng...