Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch tập đoàn TTC: “Còn xuân nên… kiếm chồng đi”

Tôi theo trường phái hiền tài chứ không phải nhân tài. Muốn có hiền tài phải có chính sách để nuôi dưỡng, đào tạo, thứ hai là có thu nhập tốt mới có cán bộ nhân viên theo văn hóa...