'Vùng tối' Tam quốc diễn nghĩa – Liên minh đánh Đổng: nửa vời hay tuyệt vời?

Ngay từ sớm đã có người đặt nghi vấn về việc Viên Thiệu chạy ra ngoài, đó là Bùi Tùng Chi. Dẫn lại ghi chép của “Hiến Đế xuân thu”, Bùi Tùng Chi nhận xét: Lúc này Viên Thiệu và...