Lợi nhuận trước thuế Vingroup năm 2022 đạt 12.694 tỷ đồng

Ngày 30 tháng 01 năm 2023 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).