Thu hồi đất phải dựa trên đồng thuận chứ không thể 'ký quyết định rồi thu'?

Ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về sửa đổi luật, quy định về đất đai nhằm lành mạnh thị trường, tránh thất thoát tài sản nhà nước, đảm bảo công bằng cho người dân.